The Third Day Awakening and the Ketuba

Den tredje dags oppvåkning og Ketuba, ekteskaps-kontrakten.


Profetisk budskap av Apostel Dominiquae Bierman

The Third Day Awakening and the Ketuba

Shavuot 5780/2020

Den tredje dags OPPVÅKNING er her, og den leder til gjenopprettelsen av Israel når fullheten av hedningene kommer inn.

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. Romerne 11:25-27

Shavuot representerer bryllupet mellom YHVH og Israels folk. KETUBA`EN, ekteskapskontrakten, er Torah`en, de to steintavlene med de ti ordene (budene) skrevet ved Elohims finger. (2. Mosebok 31:18)

Vielsen skjedde på Sinai-fjellet under Shavuot for over 3500 år siden, men Israel forrådte brudgommen sin før Moshe (Moses) kom ned fra fjellet. Så måtte han opp for andre gang, noe som symboliserer den nye pakt som skulle komme. (2. Mosebok 34: 1-35)

På den første Shavuot ble Torah`en gitt. Men Israel begikk utroskap med gullkalven. På den andre Shavuot ble Ruach (Ånden) utgytt slik at bryllupet kunne lykkes. Uten å bli fylt av Ruach HaKodesh (Hellig Ånd) og ild, kan ikke Hans folk oppfylle vår side av bryllupskontrakten. (Apostlenes gjerninger 2, Joel 3:1)

Vi må imidlertid innse at bryllupet er med Israels folk, med det jødiske folket – de eneste offisielle og anerkjente etterkommerne. Hedningene som blir med jødene inn i oliventreet får bli en del av den jødiske bruden; Det ene-nye-menneske (One New Man) er dannet i den rekkefølgen. (Jeremia 31: 31-34, Åpenbaringen 21, Efeserne 2: 14-16, Romerne 11: 11-25)

En forfalsket brud er der ute. Det er en helt kristen hedninge-brud, gjennomsyret av erstatningsteologi, hedenske høytider, lovløshet og åpen eller skjult antisemittisme. Selv blant de som bekjenner seg til å elske Israel, er det mange som tilriver seg plassen til de messianske jødene i bruden. Det er til jøden først, både for ondt og for godt, for straff og for belønning.

Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. Romerne 2:9-10

Tiden er inne for å gjenopprette alle ting, inkludert den jødiske IDENTITETEN til Messias og jødenes plass i Messias` brud. Hedninger er podet inn i et jødisk oliventre. (Apostlenes gjerninger 3:19-21, Romerne 11: 15-19)

Det er en forfalsket brud der ute. Det er en helt kristen hedninge-brud, gjennomsyret av erstatnings-teologi, hedenske fester, lovløshet og åpen eller skjult anti-semittisme. Til og med blant de som bekjenner at de elsker Israel, er det mange som tilriver seg plassen til de Messianske jødene i bruden. Det er til jøden først.

Den forfalskede bruden elsker ikke navnet Yeshua og hans jødiske IDENTITET nok til å gjenopprette Hans hellige navn og fjerne alle andre navn fra leppene sine.

Men Yeshua sa til meg: “Min brud vil elske Mitt navn.”
Messias` sanne brud vil forsake alle religiøse tradisjoner og hellige kuer som krenker brudgommen og bli ETT med en jødisk Messias, ikke en romersk Kristus. Den forfalskede bruden av organisert kristendom ønsker å beholde en romersk Kristus i stedet for å gifte seg med en jøde. Endetids-kampen står mellom disse to. Den har allerede begynt, og vi vil se skillelinjen veldig tydelig i dagene som kommer.

Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen. For jeg spenner Juda som en bue og legger Efraim på som pil. Jeg skal slynge dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan (eng: Grekenland). Jeg gjør deg lik sverdet til en kriger. YHVH skal vise seg for dem, hans pil skyte ut som lynet. YHVH Elohim skal blåse i hornet (eng: shofar) og fare fram i en stormvind fra sør. YHVH over hærskarene (Tzva`ot) skal være skjold for dem. Slyngesteinene skal fortære og tvinge i kne, drikke blod som om det var vin, fylt som offerskåler, tilsmurt som alterhjørner. YHVH deres Gud skal berge dem den dagen, hans folk skal være som en saueflokk. Som kronjuveler skal de funkle over hans land. Sakarja 9: 12-16 TLV

For dette formålet skjer det en endring av vektere og lederskap mot messiansk apostolisk profetisk jødisk lederskap. Det er grunnen til at de viktigste apostoliske profetiske stemmene i kroppen nå er jødiske.

Blant dette lederskapet foredler og tester Yah slik at det ikke skal være noe kompromiss, og Han legger til andre jøder, inkludert kvinner, der noen har vært skjult inntil denne tiden.

Hensikten er å reformere bruden fra en romanisert kristen til en innpodet jøde. Det ene-nye-menneske (One New Man), den messianske, apostoliske, profetiske innpodede bruden, dannes.
Vi vet hvem vi er, og mange kommer nå for å være med. En stor utvandring fra evangeliet av religion til evangeliet fra Sion, Rikets evangelium, skjer. Gud har trukket linjen. Det blir ikke flere forsinkelser.

En tredje Shavuot (Pinse) står nå ved porten, den tredje dags oppvåkning, noe som fører til den tredje dags vekkelse.

Denne Yom Rishon (ukens første dag) fra lørdag kveld til søndag kveld, markerer starten på den tredje Shavuots utgytelse.

Vi forløser den nå i Yeshua’s navn.

The Third Day Awakening and the Ketuba

Skriftsteder

” Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre (eng: enda jeg elsket dem som en ektemann elsker sin hustru), sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Da skal ingen lenger (eng: behøve å) undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner. Herren over hærskarene er hans navn: Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren: Hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ætt på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
Se, dager skal komme, sier Herren, da byen (eng: hele Jerusalem) skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses. Jeremia 31: 31-40

Første pakt

Om den dagen da du sto for Herren din Guds ansikt ved Horeb (eng: Sinai-fjellet), da Herren sa til meg: «Kall sammen folket for meg! Jeg vil la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg så lenge de lever i landet, og lære det videre til sine barn.» Og dere kom og ble stående ved foten av fjellet, og fjellet brant med flammer som nådde inn i himmelen. Det var mørke, skyer og skodde. Herren talte til dere ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men så ingen skikkelse. Det var bare en røst. Han kunngjorde sin pakt for dere, som han påla dere å holde, de ti bud som han skrev på to steintavler. Herren påla meg den gangen å lære dere de forskriftene og lovene som dere skal leve etter i det landet dere er på vei til og skal legge under dere. 5. Mosebok 4: 10-14

Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger. 2. Mosebok 31:18 NLT

Pesach (Påske)

På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. (eng: Dette begeret er den nye pakt mellom Gud og hans folk – en avtale/kontrakt bekreftet med mitt blod, som er utgytt som et offer for dere) Lukas 22,20

Shavuot

En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» Apostlenes gjerninger 1:4-5

Da pinsedagen (Shavuot) kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd (Ruach ha-Kodesh), og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden (Ruach) ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?

Jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»
Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem:
«Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Apostlenes gjerninger 2:1-8 +v11-21

Denne Yeshua har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. Apostlenes gjerninger 2:32-33

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Yeshua Messias` navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds (Ruach ha-Kodesh) gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som YHVH vår Gud kaller på.» Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker. Apostlenes gjerninger 2:38-41

Kom, la oss vende om til Herren! For han rev i stykker, men vil helbrede oss, han slo, men vil forbinde oss.
Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.
La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Sikkert som soloppgangen kommer han, han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som væter jorden. Hosea 6: 1-3

Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 2.Peter 3:8

Den tredje dags oppvåkning har kommet.

Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»
Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israelsfolkets tolv stammer. Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler. Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. Åpenbaringen 21: 2-15 TLV

@Copyright Dominiquae Bierman 2020
www.kad-esh.org

The Third Day Awakening and the Ketuba

For å sende dine Shavuot førstegrøde og fest offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/gaver/
  • Send e-post kad_esh_map@msn.com for bank detaljer
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Canadian Dollars eller British Pounds sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/